Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran

fyzické osoby podnikající Barbory Synkové, sídlem Ohradní 1345/6, 140 00 Praha 4, IČ 71983902, zapsané v živnostenském rejstříku u Úřadu městské části Praha 4 pod č.j.P4/146362/16/OŽ/MAR. Oprávnění vydal Úřad městské části Praha 4 dne 7.11.2016. (dále jen „fotograf“), adresa provozovny: Barrandova 409, Praha 4.

A objednatele (dále také jako „klient“)

Vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování fotografických služeb uzavřené mezi fotografem a objednatelem.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi fotografem a objednatelem. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi dopředu seznámit. Uzavřením smlouvy klient souhlasí, že jsou tyto podmínky nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Objednání focení

Objednat se lze pouze e-mailem. Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem a uhrazením služby na běžný účet na základě faktury vystavené fotografem.

Objednáním focení klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi. Klient dále potvrzuje, že je srozuměn s fotografickým stylem fotografa a nemá proti němu žádné výhrady.

Zrušení rezervace

Pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem.

Při neuhrazení faktury na služby do data splatnosti je termín považován ze strany klienta za uvolněný a fotograf jej má právo nabídnout dalším zájemcům.

Při zrušení rezervace méně než 48hodin před konámín focení klient bere na vědomí storno poplatek ze strany ateliéru a to 100% ceny pronájmu (dále viz ceník a OP fotoateliéru zde).

Náhradní termín

Klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální fotografovu obsazenost termínů. Klient bere na vědomí, že již žádný vhodný termín na focení být nemusí (focení s tématickou výzdobou, časově omezené příležitosti v přírodě).

Pokud byla předchozí rezervace focení zrušena méně než 48hodin před konáním focení, klient hradí nově vzniklé náklady na pronájem fotoateliéru.

Cena služeb

Cena focení je uvedena na webových stránkách www.basfoto.cz/ceník. Cena za službu je splatná na základě faktury vystavené fotografem při potvrzování termínu. Částka za službu je fakturována jako 100% předplatba, není-li domluveno jinak.

Cena za fotografie vybrané nad rámec balíčku je formou doplatku zaplacena převodem na účet, a to na základě faktury vystavené fotografem při převzetí výběru fotek k úpravě od klienta. Nedojde-li k zaplacení ceny případného doplatku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby, než je řádně zaplacena.

Dárkové poukázky/vouchery

Dárkové poukázky se vystavují na vždy na dobu určitou. Datum platnosti určuje poslední den, kdy je možné poukázku čerpat, nikoliv poslední den, kdy se klient teprve objednává na další období. V případě neuplatnění poukazu do data jeho platnosti není možné dále požadovat a nárokovat službu na poukazu uvedenou. Dárkový poukaz není možné zpětně vyměnit za peníze. Dárkový poukaz je možné darovat další osobě (jiné, než je na poukazu uvedena). Eviduje se číslo poukazu, které je možné uplatnit jen jednou. Darováním poukazu další osobě se datum platnosti voucheru neprodlužuje.

Focení

Focení probíhá na základě předem domluveného termínu a řádně uhrazené faktury za služby a to buď ve fotoateliéru, případně v předem domluveném exteriéru.

V případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín.

Fotograf nenese odpovědnost za špatné rozpoložení dítěte a toto nemůže být důvodem požadování přesunutí termínu. Dále nespolupráce fotografovaných osob může být důvodem nižšího počtu zaslaných náhledů.

Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení.

Opozdí-li se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, je fotograf oprávněn fotografování zrušit a smluvené místo opustit.

Výběr fotografií

Do 10 pracovních dnů po uskutečněném focení obdrží klient na e-mail odkaz na stažení náhledů z focení v neupravené formě, z těchto si bude vybírat fotky k finální úpravě. Zaslané náhledy představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí fotograf. Jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr.

Zaslané náhledy fotografií není dovoleno jakkoliv upravovat a veřejně prezentovat a slouží pouze pro klientovu osobní potřebu a výběru fotografií, které bude klient požadovat upravit.

Vybrané fotografie k úpravě odešle klient zpět v co možná nejkratší časové lhůtě, nejpozději však do 3. týdnů od jejich obdržení. Pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě, fotograf si vyhrazuje prodloužit dobu dodání fotografií (viz. Dodací lhůta fotografií).

Objednání fotografií k úpravám je závazné.

Dodací lhůta

Doba dodání fotografií je 4 týdny od data zaslání vybraných náhledů k úpravě, nikoli od data focení.

Fotograf si vyhrazuje prodloužit dodací lhůtu pokud:​ fotograf obdrží výběr fotografií pro úpravu po lhůtě 3. týdnů od zaslání náhledů, automaticky se prodlužuje lhůta dodání až na 12 týdnů od doručení vybraných náhledů k úpravě.

Pokud klient ví, že bude fotografie potřebovat dříve, objedná se s ohledem na tuto skutečnost tak, aby se zajistilo klidné zpracování zakázky pro obě strany

Předání fotografií

Hotové fotografie zašle fotograf klientům v elektronické verzi prostřednictvím odkazu ke stažení prostřednictvím portálu úschovna.cz. Osobní předání není možné.

Formát fotografií

Zpracované fotografie budou dodány ve formátu JPG ve vysokém rozlišení (vhodné pro tisk) a i ve zmenšené verzi vhodné pro sociální sítě.

Úpravy, retuš, korekce

U fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování.

Speciální požadavky na náročnější retuš (odstranění vrásek, usměrnění neposedných vlasů, bělení zubů atd.) jsou možné pouze po dohodě s fotografem za příplatek –  za předpokladu, že daná úprava je realizovatelná.

Korekce postavy nejsou součástí úprav fotografií.

Neupravené fotografie (včetně hrubých zdrojových dat) fotograf neposkytuje.

Reklamace

Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci zakázky.

Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií.

Archivace fotografií

Všechny neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté se data odstraňují v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR). Pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby.

Souhlas s poskytováním fotografií

Všechny fotografie v portfoliu fotografa, na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách, disponují souhlasem daných osob. Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat, a to písemně nebo emailem na uvedené adrese či e-mailu v Kontaktech.

Autorská práva

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2019.